DLA KOGO?

Możesz skorzystać, jeśli:

 • Masz gospodarstwo rolne (w rozumieniu przepisów o podatku rolnym).
 • Jesteś producentem rolnym.
 • Prowadzisz działalność rolniczą jako:
  • osoba fizyczna lub
  • osoba prawna lub
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

KORZYŚCI

Korzyści są następujące:

 • Możesz odzyskać część wydatków poniesionych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej.
 • Kwota zwrotu jest systematycznie zwiększana od 2006 r.
 • Od 2019 r. dodatkowy zwrot przysługuje hodowcom bydła.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

 • 110 zł x liczba ha użytków rolnych,
 • 40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

JAK SKORZYSTAĆ?

Żeby skorzystać:

 • Złóż odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca położenia użytków rolnych lub siedziby stada w terminie:
  • od 1 lutego do ostatniego dnia lutego – I termin,
  • od 1 do 31 sierpnia – II termin.

Do wniosku dołącz:

 • faktury lub ich kopie za zakup oleju w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, tj.: od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia roku ubiegania się o zwrot podatku (I termin) oraz od 1 lutego do 31 lipca roku ubiegania się o zwrot podatku (II termin),
 • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który zawiera informację o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, za rok poprzedzający ten, w którym składasz wniosek.
 • Jeśli jesteś hodowcą bydła, odbierz zwrot podatku gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo otrzymasz zwrot przelewem (jeżeli podałeś numer rachunku bankowego we wniosku o zwrot podatku) w terminie:
  • od 1 do 30 kwietnia,
  • od 1 do 31 października.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie: