DLA KOGO?

Pomoc jest skierowana do producenta rolnego:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • który zaprzestał produkcji świń w związku z zakazem ich utrzymywania w gospodarstwie lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

KORZYŚCI

Masz możliwość uzyskania pomocy finansowej, w wysokości stanowiącej iloczyn średniej rocznej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został wprowadzony zakaz (jednak nie więcej niż 200 sztuk dla jednego producenta świń) i kwoty 1 zł oraz liczby dni w danym roku kalendarzowym obowiązywania zakazu.

JAK SKORZYSTAĆ?

Wniosek na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) złóż do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń wraz z decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii o zakazie utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa.

FINANSOWANIE

Pomoc jest realizowana ze środków krajowych. Na jej realizację w bieżącym roku zaplanowano 6 mln zł.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie: