DLA KOGO?

Pomoc jest skierowana do producenta rolnego:

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • który zakupił i zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny bądź kwalifikowany lub ekologiczny materiał siewny kategorii elitarny bądź kwalifikowany następujących gatunków roślin:
  • zboża: pszenica (zwyczajna, orkisz, twarda), żyto, jęczmień, pszenżyto, owies (nagi, szorstki i zwyczajny),
  • rośliny strączkowe: łubin (żółty, wąskolistny i biały); groch siewny (odmian roślin rolniczych), bobik, wyka siewna, soja,
  • ziemniak,
  • mieszanki zbożowe i pastewne (sporządzone z materiału siewnego gatunków lub odmian ww. roślin uprawnych, z wyłączeniem ziemniaka).

KORZYŚCI

Każdy producent rolny, który zużywa do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny bądź kwalifikowany gatunków objętych wsparciem, może ubiegać się o przyznanie dopłaty i otrzymać wsparcie finansowe z tego tytułu.

JAK SKORZYSTAĆ?

Wniosek na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) należy złożyć do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego w terminie naboru wniosków, od 25 maja do 25 czerwca danego roku kalendarzowego.

Do wniosku dołącza się kopię:

 • faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany bądź ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej w okresie od 15 lipca roku poprzedzającego złożenie wniosku do 15 czerwca roku złożenia wniosku, pod warunkiem że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia;
 • dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany bądź ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionego w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia, jeżeli producent rolny (przedsiębiorca wpisany do ewidencji przedsiębiorców dokonujących obrotu materiału siewnego lub rolnik prowadzący obrót materiałem siewnym wpisany do ewidencji rolników) zużył materiał siewny do siewu lub sadzenia w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym.

FINANSOWANIE

Pomoc jest realizowana ze środków krajowych zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. Całkowita kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana jednemu producentowi rolnemu (w ramach różnych dopłat i form pomocy) nie może przekroczyć wysokości 20 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie: www.gov.pl/web/arimr (Co robimy > Wdrażane programy i działania > Pomoc Krajowa > Dopłaty do materiału siewnego)