DLA KOGO?

Rozwiązanie jest skierowane do producentów i konsumentów, oczekujących łatwiejszej identyfikacji produktów wytworzonych z polskich surowców.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, opracowało zasady stosowania w oznakowaniu żywności informacji PRODUKT POLSKI.

Logo PRODUKT POLSKI

KORZYŚCI

Znak graficzny zawierający informację PRODUKT POLSKI został określony przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „PRODUKT POLSKI” (Dz. U. 2016 poz. 2148 z późn. zm.).

Przepisy te przynoszą następujące korzyści:

 • Dają producentom możliwość wyróżniania na rynku produktów wyprodukowanych w Polsce, z polskich surowców, poprzez oznakowanie ich informacją PRODUKT POLSKI bądź znakiem zawierającym taką informację.
 • Znakowanie tą informacją nie wymaga żadnej rejestracji.
 • Logo PRODUKT POLSKI można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/rolnictwo/produkt-polski, na której znajdują się również wszystkie niezbędne informacje i regulacje prawne dotyczące znaku.
 • Taki sposób oznakowania środków spożywczych pozwala zainteresowanym konsumentom łatwo wyszukiwać produkty wytworzone w Polsce z użyciem krajowych surowców.

JAK SKORZYSTAĆ?

Wymagania odnoszące się do dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją PRODUKT POLSKI zostały określone w przepisach ustawy z 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 2016 poz. 2007) i weszły w życie 1 stycznia 2017 r.

Przepisy te określają jednolite kryteria dotyczące dobrowolnego umieszczania informacji PRODUKT POLSKI. Są one następujące:

 • Produkty muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski.
 • W produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25 proc. masy tych produktów, jednakże pod warunkiem, że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.

Kryteria szczegółowe, zawarte w przepisach ustawy:

 • Produkty nieprzetworzone mogą zostać oznakowane informacją PRODUKT POLSKI, jeżeli produkcja (bądź uprawa lub hodowla, w tym zbiory, a dojenie w przypadku krów, owiec i kóz) odbyła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże w przypadku:
  • mięsa – dodatkowo wymaga się, aby zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • innych niż mięso produktów pochodzenia zwierzęcego (mleko, jaja) – jeżeli zostały pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Produkty przetworzone, uzyskane w wyniku przetworzenia produktów nieprzetworzonych, dla których można stosować informację PRODUKT POLSKI, muszą dodatkowo odpowiadać następującym wymaganiom:
  • ich przetworzenie odbyło się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wszystkie ich składniki nieprzetworzone spełniają wymagania wskazane powyżej dla produktów nieprzetworzonych, które mogą zostać oznakowane informacją PRODUKT POLSKI,
  • inne niż wskazane wyżej składniki (których w Polsce się nie produkuje) nie mogą przekraczać 25 proc. łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania danego produktu (do wyliczeń nie bierze się pod uwagę użytej w produkcji wody).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Więcej informacji możesz znaleźć na stronach: